Obchodní podmínky o poskytování služeb společností Synergy-Trend, s.r.o.

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 
 1. Úvodní ustanovení
  • Synergy-Trend, s.r.o., IČO: 03367363 se sídlem Kostrbova 639/2, Praha v provozovně Beauty clinic Synergy na adrese Bolzanova 1679/3, Praha (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje zdravotnické služby v oblasti korektivní dermatologie, masérské a kosmetické služby a dále doplňkové nezdravotní služby za podmínek stanovených právními předpisy (dále jen „Služby“), zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, smlouvou o péči o zdraví a těmito obchodními podmínkami.
  • Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány služby osobně, popřípadě v doprovodu svého zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „Klient“).
 
 1. Postup a podmínky poskytování Služeb
  • Služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Synergy-Trend, s.r.o.  je povinna zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním postupu poskytovaných služeb a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“).
  • Synergy-Trend, s.r.o. je povinna umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
  • Informace o zdravotním stavu podle odstavce 2 obsahuje údaje o příčině a původu problémů, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji, účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných služeb, včetně jednotlivých výkonů, jiných možnostech poskytnutí služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta, další potřebné léčbě, omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.
  • Poskytovatel postupuje s péčí řádného odborníka, a to v souladu s pravidly svého oboru.
  • Poskytovatel vede záznamy o klientovi, z nichž musí být zřejmé údaje o zdravotním stavu klienta a o poskytovatelově činnosti, včetně podkladů osvědčujících správnost těchto údajů, v rozsahu nezbytném pro poskytování řádné péče. Požádá-li o to klient, umožní mu poskytovatel bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede, a umožní mu pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.
  • Pro poskytnutí služeb se musí klient telefonicky, emailem nebo pomocí online rezervace na internetových stránkách www.synergycosmetic.cz objednat na konkrétní termín návštěvy. Termín se stává závazným až po jeho potvrzení ze strany provozovny Beauty clinic Synergy, nebo po zaplacení rezervačního poplatku. V případě, že klient se nemůže dostavit na plánované služby je povinen toto neprodleně Poskytovateli sdělit.
  • Pokud klient zruší termín rezervace méně než 24 hod. před termínem ošetření, bude mu účtována pokuta ve výši 500,- Kč, kterou musí uhradit při příští návštěvě Poskytovatele. V případě rezervace termínu prostřednictvím online rezervačního systému, rezervační poplatek klientovi nebude vrácen.
 2. Práva a povinnosti klienta
  • Klient má právo na poskytování služeb na náležité odborné úrovni. Klient má při poskytování služeb dále právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Klient má právo být předem informován o ceně poskytovaných služeb. Klient má právo znát jméno a příjmení pracovníků poskytujících služby.
  • Klient je při poskytování služeb povinen a) dodržovat navržený individuální postup b) uhradit Synergy-Trend, s.r.o. cenu poskytnutých služeb, c) pravdivě informovat ošetřujícího pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování služeb.
   
 1. Cena služeb a její úhrada
  • Cena Služeb je stanovena dle standardního ceníku nebo dle individuální dohody Beauty clinic Synergy s klientem. Cena je uváděna včetně DPH. Klient musí být před poskytnutím péče informován o ceně péče, která se řídí platným ceníkem služeb uvedeným na webových stránkách synergycosmetic.cz, v on-line objednávkách nebo v tištěné verzi, která je k dispozici k nahlédnutí na recepci provozovny Beauty clinic Synergy.
  • Cena za jednotlivou službu je splatná v den poskytnutí služby.
  • Službu je možné hradit v hotovosti, kartou nebo na účet Synergy-Trend, s.r.o..
  • Cenu za objednané služby lze hradit dopředu, částečnou nebo úplnou úhradu přes platební bránu Comgate, prostřednictvím online objednávkového systému Poskytovatele.
 2. Povinnost mlčenlivosti
  • Synergy-Trend, s.r.o. a personál jsou povinní zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním služeb.
  • Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje předávání informací nezbytných pro zajištění návaznosti poskytovaných služeb, sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li poskytovatel zproštěn klientem, popřípadě zákonným zástupcem klienta, mlčenlivosti, sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby trestního řízení způsobem stanoveným právními předpisy upravujícími trestní řízení; za porušení povinné mlčenlivosti se rovněž nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností při plnění zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu.
 
 1. Reklamace a stížností
  • Proti postupu Synergy-Trend, s.r.o. při poskytování služeb nebo proti činnostem souvisejícím se službami může klient nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník podat stížnost.
  • Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje.
  • Pokud klient, který podal poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.
  • Synergy-Trend, s.r.o. je povinna
 2. navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
 3. vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, o čemž je povinna klienta informovat
 4. vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
 5. umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.
  • Reklamaci musí klient uplatnit bez zbytečného odkladu. Klient má právo požadovat odstranění vady její opravou nebo výměnou. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u Synergy-Trend, s.r.o.. Synergy-Trend, s.r.o. je povinna vyřešit reklamaci do 30 dnů, pokud se klient  nedohodne s Synergy-Trend, s.r.o. na lhůtě delší.
 6. Závěrečná ustanovení
  • Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, písemně, emailem nebo telefonicky na rezervační lince Poskytovatele. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele - www.synergycosmetic.cz. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.
  • Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit s tím, že změna Obchodních podmínek bude Klientům oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele - www.synergycosmetic.cz. Změny Obchodních podmínek nabývají vůči Klientům účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, nejdříve však dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele - www.synergycosmetic.cz. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět.
  • Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Klientem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služeb se řídí právním řádem České republiky.
  • Veškeré spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
  • Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 1.4.2024.